Who is Jon Owen Jones?
Jon Owen Jones is a British politician.

Which party is Jon Owen Jones a member of?
Jon Owen Jones is a member of the Labour Party.

Labour Party

Labour Party


No Wikipedia page found for Jon Owen Jones.